Stručni i znanstveni dosezi

Polyciclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in Kostrena coastal area

Tomić Linšak D., Linšak Ž., Bešić D., Vojčić M., Teležar M., Čoklo M., Šušnić S., Mićović V. International scienitfic journal Collegium Antropologicum

Potreba za unificiranim standardom u HALAL turizmu

Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Dugonjić A., Kakurinov V., Šušnić S., Šušnić V. 16. Konferencija o kvaliteti i 7. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu 2016., Poreč

Polyciclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in Kostrena coastal area

Tomić Linšak D., Linšak Ž., Bešić D., Vojčić M., Teležar M., Čoklo M., Šušnić S., Mićović V. International scienitfic journal Collegium Antropologicum

Potential development of wine tourism in Montenegro

Vujačić V., Radinović M., Bodroža Solarov M., Krešić G., Šušnić S. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality (CTTH) “New Spaces in Cultural tourism”, Novi Sad, 2017.

Praktični značaj i perspektive primjene HACCP sustava s osvrtom na ulogu sanitarne struke

Šušnić S. 1. stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka

Preduvjetni programi Halal standarda

Dugonjić A., Uršulin-Trstenjak N., Šušnić S Zbornik radova Seminara DDD i ZUP, Šibenik

Prikaz utjecaja sezona na kvalitetu fizikalno-kemijskog profila meda primjenom Anova metode

Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Šušnić S., Šušnić V., Lasić D. 15. Hrvatska konferencija o kvaliteti i 6. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu 2015, Primošten

Primjena norme ISO 22000:2005 u osiguranju sigurnosti hrane

Šušnić S. Časopis Kvaliteta

Primjena norme ISO 22000:2005 u osiguranju sigurnosti hrane s posebnim osvrtom na pekarsku i konditorsku industriju-umjesto nacionalnih ujednačene norme

Šušnić S. Novi pekar, godina VI, broj 37

Primjena sustava upravljanja sigurnošću hrane u zračnom prometu

Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Šušnić S., Bačić V., Gulan S., Šušnić V. 16. Konferencija o kvaliteti i 7. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu 2016., Poreč

Primjena zahtjeva HALAL norme HRN BAS 1049:2010 u klaonici krupne stoke

Dugonjić A., Uršulin - Trstenjak N., Šušnić S., Levanić D.

Profile and diversity of phisicochemical parameters of the black locust honey from Krapina-Zagorje region given the testing season

Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Primorac Lj., Šušnić S. 3rd International Symposium on Bee Products - Anual meeting of the International Honey Commission, Opatija

Profile and diversity of physicochemical parameters of the black locust honey from estern Croatia region given the testing seasons

Natalija Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Šušnić V., Šušnić S. Nutricon 2014 - Food quality & Safety, Health and Nutrition, Skopje, Macedonia

Problematika izrade i implementacije HACCP planova u ugostiteljstvu

Šušnić S., Šušnić V. Zbornik radova seminara Djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Rovinj

Problematika primjene natrijevog diklorizocijanurat dihidrata u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu

Gloc K., Dolenac I., Šušnić S., Uršulin-Trstenjak N. Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Dezinfekcija - problemi u praksi", Opatija

Problematika primjene natrijevog dikloroizocijanuratdihidrata u ugostiteljstvu

Gloc K., Šušnić S., Uršulin-Trstenjak N. Zbornik radova Seminara DDD i ZUP, Šibenik

Provedba mjera dezinsekcije i deratizacije kao preduvjetni program za implementaciju HACCP sustava - teoretski aspekti i praktična iskustva

Šušnić V., Šušnić S. Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Kontrola štetnika" (Pest control), Opatija

Quality features and health standards of cinnamonn on Croatian market

Šerifović J., Šušnić S., Uršulin-Trstenjak N. 2. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane, Opatija, 2018.

Residues of Lindane in Adipose Tissue of Lambs and Sheep from Islands Krk and Cres

Šušnić V., Sakar D., Šuran J., Pompe-Gotal J., Šušnić S., Čoklo M., Teležar M., Tomić Linšak D., Mićović V., Prevendar Crnić A. International scienitfic journal Collegium Antropologicum

Role of HALAL Standard in Food Safety System

Dugonjić A., Uršulin-Trstenjak N., Šušnić S. 5th Central European Congress on Food, Bratislava

Sigurnost hrane kroz "higijenski paket" kao dio osiguranja sigurnosti turističkih destinacija

Uršulin-Trstenjak N., Vahčić N., Šušnić S. Gospodarstvo i okoliš, god. XV, broj 87

Specifičnosti ispunjavanja zahtjeva za upravljanje dokumentacijom u osiguravanju kvalitete i sigurnosti hrane u poslovnom subjektu za proizvodnju meda i proizvoda od meda

Uršulin-Trstenjak N., Šušnić S., D.Levanić 12. Hrvatska konferencija o kvaliteti i 3. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Brijuni

Standard hazard analysis, critical control point and hotel managment

Vujačić V., Krešić G., Šušnić S. Naučno-stručni časopis Turističko poslovanje, Beograd 2017.

Sustavi sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj - pregled stanja i perspektive razvoja

Šušnić S., Uršulin-Trstenjak N., Koprivanac P. 2. međunarodni stručno znanstveni simpozij, Opatija

Reference